- - THAI SHIPPER - สินค้าอ่อนไหว (1)
:: Home :: :: Home ::
 
 
 
 
 
 
Last Update Nov 13,2015
สินค้าอ่อนไหว (1) (Dec 11,2008)
 
 
  การปฏิรูประบบการค้าสินค้าเกษตรเป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งในการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา (Doha Round) ภายใต้การดำเนินการขององค์การการค้าโลก อย่างไรก็ตามในวรรค 31-34 ของกรอบการเจรจาเดือนกรกฎาคม 2547 (July 2004 Framework) อนุญาตให้ประเทศสมาชิกสามารถกำหนดสินค้าอ่อนไหวได้ในจำนวนพิกัดอัตราภาษีที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงพันธกรณีที่มีอยู่ของสินค้าดังกล่าว และต้องไม่เป็นการลดทอนวัตถุประสงค์ของการลดอัตราภาษีแบบลำดับขั้น โดยนำ หลักการเรื่อง "การปรับปรุงอย่างสำคัญ" มาใช้กับสินค้าเหล่านี้ผ่านการผสมผสาน พันธกรณีเรื่องโควตาภาษี และการลดภาษี

แม้ว่าองค์การการค้าโลกมิได้นิยามความหมายของ "สินค้าอ่อนไหว" ที่ชัดเจนไว้ แต่เมื่อพิจารณาจากกรอบการเจรจา ดังกล่าว และการปฏิบัติที่เป็นพิเศษภายใต้ภาคผนวก 5 ของความตกลงว่าด้วยการเกษตร เราอาจสรุปได้ว่า สินค้าอ่อนไหวคือสินค้าเกษตรของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาที่จะได้รับการปฏิบัติที่ยืดหยุ่นกว่าสินค้าปกติ โดยลดภาษีลงน้อยกว่าการลดภาษีตามสูตรที่ได้ตกลงกัน อย่างไรก็ตามสินค้าดังกล่าวจะต้องมีการพัฒนาเข้าถึงตลาดอย่างสำคัญผ่านการผสมผสานพันธกรณีเรื่องโควตาภาษี (tariff quota) และการลดภาษี

สินค้าอ่อนไหวมีส่วนอย่างสำคัญต่อการบิดเบือนระบบการค้าสินค้าเกษตร และเนื่องจากการเจรจาประเด็นดังกล่าวมิได้มีเกณฑ์ในการกำหนด (designation) หรือการเลือก (selection) ดังเช่นสินค้าพิเศษ (special products) ประเทศสมาชิกจึงสามารถเลือกสินค้าอ่อนไหวได้โดยอิสระ และคำนึงถึงปัจจัยภายในประเทศโดยเฉพาะปัจจัยทางการเมืองมากกว่าปัจจัยด้านการค้าระหว่างประเทศ

ประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะประเทศผู้นำเข้าสินค้าเกษตรจึงต้องการใช้การเจรจาประเด็นสินค้าอ่อนไหวเพื่อปกป้องภาคเกษตรกรรมของตน ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรกลับต้องการให้ผลการเจรจาในประเด็นดังกล่าวบิดเบือนการค้าสินค้าเกษตรน้อยที่สุด จุดยืนที่ไม่ตรงกันของทั้งสองฝ่ายทำให้การเจรจาประเด็นดังกล่าวมีความคืบหน้าไม่มากนักนับตั้งแต่เริ่มการเจรจาจนกระทั่งในปัจจุบัน

ร่างกรอบความตกลงเดือนกรกฎาคม (July draft modalities) ที่ใช้เป็นพื้นฐานในการประชุมย่อยระดับรัฐมนตรี (miniministerial conference) ณ กรุงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม 2551 เป็นความคืบหน้าล่าสุดของการเจรจาประเด็นสินค้าอ่อนไหวในร่างกรอบความตกลง ดังกล่าวที่กำหนดแนวทางในการขยายโควตาอัตราภาษีไว้ 2 แนวทางในภาคผนวก ซี

แนวทางแรก เสนอโดยประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตร อันได้แก่ สหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศ G-10 ประเทศเหล่านี้ต้องการขยายโควตาอัตราภาษีเฉพาะในพิกัดอัตราภาษีจำนวนไม่มาก ดังนั้นการขยายโควตาอัตราภาษีตามแนวทางแรกจึงขึ้นอยู่กับระดับการบริโภคภายในประเทศของสินค้าเฉพาะในพิกัดอัตราภาษีที่กำหนด แนวทางนี้เรียกว่า "การกำหนดเฉพาะส่วน" (partial designation)

ขณะที่แนวทางที่ 2 คือ แนวทางแบบ "รายสินค้า" (product approach) เสนอโดยประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตร อันได้แก่ กลุ่มประเทศเคร์น (Cairns Group) และกลุ่มประเทศ G-20 ตามแนวทางหลังนี้การขยายโควตาอัตราภาษีจะเกิดขึ้นในระดับ "ประเภทสินค้า" (product category) ซึ่งกว้างกว่าพิกัดอัตราภาษีตามแนวทางแรก
 
  Source : ประชาชาติธุรกิจ : WTO Watch  
   
  Market Trends ในเดือน  
   
   

 Home | News&Events | Shipping Society | Market Trends | Rate Request
Sailing Schedule | Cargo Tracking | Directories | Facts&Figures | Forum | After Work
Member Area | Career Opportunities | Post Resume | Feedback | Contact Us | Disclaimer
Copyright 2001 eBusiness Consultant ( Thailand ) Ltd. All rights reserved.
 

Bank of Thailand
Last update
Nov 13,2015
 
Buying
Selling
USD
35.57
35.97
JPY
28.77
29.44
EUR
38.11
38.9
BBL | SCB | TFB